HEFORE

HEFORE – Heritage for Everybody


Projekti „Kultuuripärand kõigile“ peamine eesmärk oli avada kultuuriinstitutsioonid (sh muuseumid, kultuurilist meelelahutust pakkuvate mittetulunduslike organisatsioonide programmid) kõigile külastajatele sõltumata nende vanusest, religioonist, rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, majanduslikust seisundist jm staatusest.

Projekti alameesmärk oli muuta muuseumid koos ekspositsioone tutvustavate hariduslike programmidega ligipääsetavaks kõigile elanikkonna gruppidele sh erivajadustega inimestele.

Projekti raames toimusid õppevisiidid kaheksasse projekti partnerriiki (Belgia, Eesti, Itaalia, Läti Rumeenia, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia), mille käigus tutvuti kohalike kultuuriinstitutsioonidega (muuseumid, kunstigaleriid, teatrid, kultuurikeskused) ja osaleti kohalikke kultuuri- ja kunstitraditsioone tutvustavates temaatilistes töötubades.

Eesti programmi raames korraldas SA ENIF 2011.a. juulis Tallinnas rahvusvahelise töötoa „Muuseumite ja nende programmide ligipääsetavus erivajadustega inimestele“. SA ENIF poolt töötati välja küsimustik muuseumite ligipääsetavuse hindamiseks ja juhendmaterjal ligipääsetavuse mõiste selgitamiseks. Mitmed partnerid kasutasid projekti vältel küsimustikku oma institutsioonide ligipääsetavuse olukorra hindamiseks.

Projekti tulemusena valmis partnerriikides loovust ja loomingulisust arendavates õpitubades kasutatud ja osalenute poolt testitud innovatiivseid õpetamismeetodeid (pedagoogilised kaardid, videod jms) sisaldav „Aardelaegas“ (DVD).

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.