ENABLE

ENABLE Network of ICT supported Learning for Disabled People


ENABLE(Network of ICT supported Learning for Disabled People) võrgustik arendab projekti käigus välja üleeuroopalise tegevusprogrammi, et koguda informatsiooni ja selgitada välja, milliseid IKT vahendeid kasutatakse puuetega inimeste koolitamisel nii formaalses kui mitteformaalse hariduses. Samuti selgitatakse välja võimalused, kuidas IKT lahendusi puuetega inimeste elukestvas õppes paremini kasutada.

Puuetega inimestel on sageli tõsiseid takistusi juurdepääsul haridusele ja tööturule. Nende takistuste ületamise üheks võimaluseks on IKT lahenduste kasutamine puuetega inimeste ja nende koolitajate poolt.

ENABLE võrgustik kogub informatsiooni ja selgitab välja IKT lahenduste kasutamise võimalused elukestvaks õppeks puuetega täiskasvanute seas.

Projekti etapid hõlmavad andmete kogumist olemasolevate puuetega inimeste õppimist toetavate IKT lahenduste kohta ning kogutud andmete kategoriseerimist ja analüüsi.

Projekti tulemusena valmib:

  • ülevaade olemasolevatest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendustest, mis toetavad puuetega inimeste elukestvat õpet;
  • puuetega inimeste poolt õpingutes kasutatavate IKT lahenduste andmebaas sh lõppkasutajate kommentaarid;
  • online täiendkoolituskursus täiskasvanuhariduse koolitajatele ja teistele spetsialistidele, kes puutuvad kokku puuetega inimeste õpetamisega;
  • metodoloogia puuetega õppurite poolt kasutatava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste kategoriseerimiseks ja hindamiseks;
  • võrdlev ülevaade puuetega inimeste haridusvõimalustest üheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis (Sloveenia, Poola, Saksamaa, Ühendkuningriik, Soome, Leedu, Slovakkia, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Eesti).

Projekti tulemuste levitamiseks korraldatakse kaks rahvusvahelist konverentsi, 2013. aasta augustis Glasgows ja 2014. aasta juunis Yorkis.
Rohkem infot projekti ENABLE kohta kodulehelt http://www.i-enable.eu.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.