EADEA

EADEA – Equal Access to Development Education for All


Projekt „Võrdne ligipääs maailmaharidusele“ (EADEA) algatati selleks, et töötada välja maailmahariduse õppematerjalid ja –vahendid, mis arvestaksid nägemispuudega õppurite hariduslike erivajadustega.

Projekti üldine eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust kõigi inimeste võrdsest õigusest saada osa maailmaharidusest.
Projekti alameesmärgid on: saavutada nägemispuudega õppurite, nende õpetajate ja perede teadlikkuse tõus globaalprobleemide mõjust, arendada nende oskusi ja teadmisi mõistmaks seoseid ja oma võimalikku rolli globaliseeruvas maailmas, suurendada nende pädevust maailmahariduse probleemide käsitlemisel.

Projekti tegevused on kavandatud vastamaks sihtgrupi konkreetsetele vajadustele ning täiendamaks olemasolevaid või loomaks puuduvaid maailmaharidusega seonduvaid programme haridussüsteemis.

EADEA projekt on omalaadne järg ADRA võrgustiku varasemale tegevusele Aafrikas (Rwandas) pimedate õppurite hariduse parendamisel. EADEA projekti tegevused toetavad vaesuse kaotamist pimedate laste ja nende perede hulgas, nende inimõiguste kaitset, sotsiaalset lõimumist ja soolist võrdõiguslikkust. Projekti partner ADRA Rwanda on selles valdkonnas tegev, kuid kogemuste vahetamine ning lähem tutvumine Rwanda nägemispuudega laste haridusvõimalustega on vajalik kõigile projektipartneritele. Seepärast on projektis kavandatud ekspertide visiidid nägemispuudega inimeste haridusalal tegutsevatesse institutsioonidesse nii EL partnerriikides kui Rwandas.

Rwanda eksperdid tutvuvad oma õppereisil Bulgaariasse, Eestisse ja Austriasse nägemispuudega õppurite haridusvõimalustega ja kasutatavate õppematerjalidega (sh maailmahariduse alaste materjalidega). Bulgaaria, Eesti ja Austria eksperdid tutvuvad Rwanda visiidi käigus nägemispuudega laste õppimisvõimalustega ja hindavad sealseid vajadusi. Kaardistatud vajadused loovad eelduse arenguabi paremaks planeerimiseks nii EADEA projekti partnerriikides kui ka teistes Euroopa Liidu riikides.

EADEA lisaväärtuseks on projekti tulemusena valmivad unikaalsed nägemispuudega õppurite erivajadustele kohandatud maailmahariduse programmid.

europeaid_logo_150Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.